Tuesday, 20 February 2018

 

A+ R A-

Năm A

Kính mời quý vị cùng học hỏi Kinh Thánh:

Chúa Nhật Thứ 1 Mùa Vọng A


Tải Về

"Jesus said to his disciples: “No one can serve two masters. He will either hate one and love the other, or be devoted to one and despise the other. You cannot serve God and mammon."

Mt 6:24-27

Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi Tiền Của được.”

Mt 6,24-27

Chúa Nhật Thứ 2 Mùa Vọng A


Tải Về

"I am baptizing you with water, for repentance, but the one who is coming after me is mightier than I. I am not worthy to carry his sandals.."

Mt 3:11

"Tôi, tôi làm phép rửa cho các anh trong nước để giục lòng các anh sám hối. Còn Đấng đến sau tôi thì quyền thế hơn tôi, tôi không đáng xách dép cho Người."

Mt 3,11

Chúa Nhật Thứ 3 Mùa Vọng A


Tải Về

"Amen, I say to you, among those born of women there has been none greater than John the Baptist; yet the least in the kingdom of heaven is greater than he."

Mt 11:11

"Tôi nói thật với anh em: trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gio-an Tẩy Giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông."

Mt 11,11

Chúa Nhật Thứ 4 Mùa Vọng A


Tải Về

"They shall name him Emmanuel, which means ‘God is with us’."

Mt 1:23

"Người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là ‘Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta’."

Mt 1,23

Lễ Hiển Linh A


Tải Về

"And you, Bethlehem, land of Judah, are by no means least among the rulers of Judah; since from you shall come a ruler, who is to shepherd my people Israel."

Mt 2:5

"Tại Bê-lem, miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ, có chép rằng: ‘Phần ngươi, hỡi Bê-lem, miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Ít-ra-en dân Ta sẽ ra đời."

Mt 2,5

Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa A


Tải Về

"This is my beloved Son, with whom I am well pleased."

Mt 3:17

"Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người."

Mt 3,17

Chúa Nhật Thứ 2 Thường Niên A


Tải Về

"Behold, the Lamb of God, who takes away the sin of the world."

Jn 1:29

"Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian."

Ga 1,29

Chúa Nhật Thứ 3 Thường Niên A


Tải Về

"Jesus went around all of Galilee, teaching in their synagogues, proclaiming the gospel of the kingdom, and curing every disease and illness among the people."

Mt 4:23

"Đức Giêsu đi khắp miền Ga-li-lê, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân."

Mt 4,23

Chúa Nhật Thứ 4 Thường Niên A


Tải Về

"Blessed are the merciful, for they will be shown mercy."

Mt 5:7

"Phúc cho những ai hay thương xót người, vì họ sẽ được xót thương."

Mt 5,7

Chúa Nhật Thứ 5 Thường Niên A


Tải Về

"You are the light of the world."

Mt 5:14

"Các con là sự sáng thế gian."

Mt 5,14

Chúa Nhật Thứ 6 Thường Niên A


Tải Về

"Amen, I say to you, until heaven and earth pass away, not the smallest letter or the smallest part of a letter will pass from the law, until all things have taken place."

Mt 5:18

"Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Vì, Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành."

Mt 5,18

Chúa Nhật Thứ 7 Thường Niên A


Tải Về

"You have heard that it was said, You shall love your neighbor and hate your enemy. But I say to you, love your enemies and pray for those who persecute you, that you may be children of your heavenly Father."

Mt 5:43-44

"Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời."

Mt 5,43-44

Chúa Nhật Thứ 8 Thường Niên A


Tải Về

"Jesus said to his disciples: “No one can serve two masters. He will either hate one and love the other, or be devoted to one and despise the other. You cannot serve God and mammon."

Mt 6:24-27

"Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi Tiền Của được."

Mt 6,24-27

Chúa Nhật Thứ 9 Thường Niên A


Tải Về

"Everyone who listens to these words of mine and acts on them will be like a wise man who built his house on rock."

Lk 16:10

"Ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì giống như người khôn ngoan đã xây nhà mình trên đá."

LMt 7,24

Chúa Nhật Thứ 1 Mùa Chay A


Tải Về

"Jesus said to his disciples: “No one can serve two masters. He will either hate one and love the other, or be devoted to one and despise the other. You cannot serve God and mammon."

Mt 6:24-27

"Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi Tiền Của được."

Mt 6,24-27

Chúa Nhật Thứ 2 Mùa Chay A


Tải Về

"This is my beloved Son, with whom I am well pleased; listen to him."

Mt 17:5

"Đây là Con Ta yêu dấu rất đẹp lòng Ta, các ngươi hãy nghe lời Người."

Mt 17,5

Chúa Nhật Thứ 3 Mùa Chay A


Tải Về

"The water I shall give will become in him a spring of water welling up to eternal life."

Jn 4:14

"Nước Ta cho ai thì nơi người ấy sẽ trở thành mạch nước vọt đến sự sống đời đời."

Ga 4,14

Chúa Nhật Thứ 4 Mùa Chay A


Tải Về

"I am the light of the world."

Jn 9:5

"Ta là sự sáng thế gian."

Ga 9,5

Chúa Nhật Thứ 5 Mùa Chay A


Tải Về

"I am the resurrection and the life; whoever believes in me, even if he dies, will live."

Mt 6:24

"Ta là sự sống lại và là sự sống, ai tin Ta, dầu có chết cũng sẽ được sống."

Mt 6,24

Lễ Lá A


Tải Về

"Hosanna to the Son of David; blessed is the he who comes in the name of the Lord; hosanna in the highest."

Mt 21:9

"Hoan hô con vua Đavit! Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến. Hoan hô trên các tầng trời."

Mt 21,9

Lễ Phục Sinh A


Tải Về

"He had to rise from the dead."

Jn 20:9

"Người phải sống lại từ cõi chết."

Ga 20,9

Chúa Nhật Thứ 2 Mùa Phục Sinh A


Tải Về

"Blessed are those who have not seen and have believed."

Jn 20:29

"Phúc cho những ai đã không thấy mà tin."

Ga 20,29

Chúa Nhật Thứ 3 Mùa Phục Sinh A


Tải Về

"The Lord has truly been raised."

Lk 24:34

"Thật Chúa đã sống lại."

Lc 24,34

Chúa Nhật Thứ 4 Mùa Phục Sinh A


Tải Về

"I came so that they might have life and have it more abundantly."

Jn 10:10

"Ta đến để cho chúng được sống và được sống dồi dào."

Ga 10,10

Chúa Nhật Thứ 5 Mùa Phục Sinh A


Tải Về

"I am the way and the truth and the life."

Jn 14:6

"Thầy là đường, là sự thật và là sự sống."

Ga 14,6

Chúa Nhật Thứ 6 Mùa Phục Sinh A


Tải Về

"I will ask the Father, and he will give you another Advocate to be with you always."

Jn 14:16

"Thầy sẽ xin Cha, và Người sẽ ban cho các con một Đấng Phù Trợ khác."

Ga 14,16

Lễ Thăng Thiên A


Tải Về

"Go and make disciples of all nations."

Mt 28:19

"Các con hãy đi giảng dạy muôn dân."

Mt 28,19

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống A


Tải Về

"There are different kinds of spiritual gifts but the same Spirit; there are different forms of service but the same Lord."

1 Cor 12:4-5

"Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một Thần Khí. Có nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa."

1 Cr 12,4-5

Lễ Chúa Ba Ngôi A


Tải Về

"Chưa cập nhật."

Chúa Nhật Thứ 10 Thường Niên A


Tải Về

"Chưa cập nhật."

Chúa Nhật Thứ 11 Thường Niên A


Tải Về

"Chưa cập nhật."

Chúa Nhật Thứ 12 Thường Niên A


Tải Về

"Chưa cập nhật."

Chúa Nhật Thứ 13 Thường Niên A


Tải Về

"Chưa cập nhật."

Chúa Nhật Thứ 14 Thường Niên A


Tải Về

"I give praise to you, Father, for you have revealed them to little ones."

Mt 11:25

"Con xưng tụng Cha vì Cha đã mạc khải cho những kẻ bé mọn."

Mt 11,25

Chúa Nhật Thứ 15 Thường Niên A


Tải Về

"Blessed are your eyes, because they see, and your ears, because they hear."

Mt 13:16

"Phúc cho mắt các con vì được thấy; và phúc cho tai các con vì được nghe."

Mt 13,16

Chúa Nhật Thứ 16 Thường Niên A


Tải Về

"The righteous will shine like the sun in the kingdom of their Father."

Mt 13:43

"Kẻ lành sẽ sáng chói như mặt trời trong Nước của Cha mình."

Mt 13,43

Chúa Nhật Thứ 17 Thường Niên A


Tải Về

"The angels will go out and separate the wicked from the righteous."

Mt 13:49

"Các thiên thần sẽ đến mà tách biệt kẻ dữ ra khỏi người lành."

Mt 13,49

Chúa Nhật Thứ 18 Thường Niên A


Tải Về

"Give them some food yourselves."

Mt 14:11

"Các con hãy cho họ ăn."

Mt 14,11

Chúa Nhật Thứ 19 Thường Niên A


Tải Về

"Take courage, it is I; do not be afraid!"

Mt 14:27

"Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!"

Mt 14,27

Chúa Nhật Thứ 20 Thường Niên A


Tải Về

"O woman, great is your faith! Let it be done for you as you wish!"

Mt 15:18

"Này bà, bà có lòng mạnh tin. Bà muốn sao thì được vậy!"

Mt 15,18

Chúa Nhật Thứ 21 Thường Niên A


Tải Về

"You are the Christ, the Son of the living God."

Mt 16:16

"Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống."

Mt 16,16

Chúa Nhật Thứ 22 Thường Niên A


Tải Về

"Whoever wishes to come after me must deny himself, take up his cross, and follow me."

Mt 16:24

"Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình đi, và vác thập giá mình mà theo Thầy."

Mt 16,24

Chúa Nhật Thứ 23 Thường Niên A


Tải Về

"For where two or three are gathered together in my name, there am I in the midst of them."

Mt 18:20

"Vì ở đâu có hai hoặc ba người tụ họp nhân danh Thầy, thì Thầy ở giữa những người ấy."

Mt 18,20

Chúa Nhật Thứ 24 Thường Niên C


Tải Về

"So will my heavenly Father do to you, unless each of you forgives your brother from your heart."

Mt 18:35

"Vậy Cha Ta trên trời cũng xử với các con đúng như thế, nếu mỗi người trong các con không hết lòng tha thứ cho anh em mình."

Mt 18,35

Chúa Nhật Thứ 25 Thường Niên A


Tải Về

"Go into my vineyard, and I will give you what is just."

Mt 20:4

"Hãy đi làm vườn nho ta, ta sẽ trả công cho các ngươi xứng đáng."

Mt 20,4

Chúa Nhật Thứ 26 Thường Niên A


Tải Về

"Go out and work in the vineyard."

Mt 21:28

"Con hãy đi làm vườn nho cho cha."

Mt 21,28

Chúa Nhật Thứ 27 Thường Niên A


Tải Về

"The stone that the builders rejected has become the cornerstone."

Mt 21:42

"Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường."

Mt 21,42

Chúa Nhật Thứ 28 Thường Niên A


Tải Về

"Many are invited, but few are chosen."

Mt 22:14

"Những kẻ được gọi thì nhiều, còn những kẻ được chọn thì ít."

Mt 22,14

Chúa Nhật Thứ 29 Thường Niên A


Tải Về

"Repay to Caesar what belongs to Caesar and to God what belongs to God."

Mt 22:21

"Cái gì của Cê-sa-rê thì hãy trả cho Cê-sa-rê, và cái gì của Thiên Chúa thì hãy trả cho Thiên Chúa."

Mt 22,21

Chúa Nhật Thứ 30 Thường Niên A


Tải Về

"You shall love the Lord, your God, with all your heart, with all your soul, and with all your mind."

Mt 22:37

"Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi."

Mt 22,37

Chúa Nhật Thứ 31 Thường Niên A


Tải Về

"Whoever exalts himself will be humbled; but whoever humbles himself will be exalted."

Mt 23:12

"Ai tự nhắc mình lên, sẽ bị hạ xuống, và ai tự hạ mình xuống, sẽ được nâng lên."

Mt 23,12

Chúa Nhật Thứ 32 Thường Niên A


Tải Về

"Stay awake, for you know neither the day nor the hour."

Mt 25:13

"Hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào, giờ nào."

Mt 25,13

Chúa Nhật Thứ 33 Thường Niên A


Tải Về

"Since you were faithful in small matters, I will give you great responsibilities."

Mt 25:21

"Vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi làm những việc lớn."

Mt 25,21

Lễ Chúa Kitô Vua A


Tải Về

"Come, you who are blessed by my Father. Inherit the kingdom."

Mt 25:34

"Hỡi những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy lãnh lấy phần gia nghiệp là Nước Trời."

Mt 25,34

Hạnh Các Thánh


Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home2/cat1347/public_html/TTT2/modules/mod_ju_menuaccordion/mod_ju_menuaccordion.php on line 19