Saturday, 16 December 2017

 

A+ R A-

Năm B

Kính mời quý vị cùng học hỏi Kinh Thánh:

Chúa Nhật Thứ 1 Mùa Vọng B


Tải Về

"Be watchful!"

Mk 13:33

Hãy tỉnh thức.”

Mc 13,33

Chúa Nhật Thứ 2 Mùa Vọng B


Tải Về

"Prepare the way of the Lord, make straight his paths!"

Mk 1:3

"THãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng!"

Mc 1,3

Chúa Nhật Thứ 3 Mùa Vọng B


Tải Về

"Make straight the way of the Lord."

Jn 1:23

"Hãy sửa cho ngay đường Chúa đi."

Ga 1,23

Chúa Nhật Thứ 4 Mùa Vọng B


Tải Về

"Behold, you will conceive in your womb and bear a son, and you shall name him Jesus."

Lk 1:31

"Này trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai và đặt tên là Giêsu."

Lc 1,31

Lễ Giáng Sinh Năm B


Tải Về

"The Word became flesh and made his dwelling among us."

Jn 1:14

"Ngôi Lời đã hoá thành nhục thể, và Người đã cư ngụ giữa chúng tôi."

Ga 1,14

Lễ Hiển Linh B


Tải Về

"We have come to do him homage."

Mt 2:2

"Chúng tôi đến để triều bái Người."

Mt 2,2

Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa B


Tải Về

"This is my beloved Son, with whom I am well pleased."

Mt 3:17

"Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người."

Mt 3,17

Chúa Nhật Thứ 2 Thường Niên B


Tải Về

"We have found the Messiah."

Jn 1:41

"Chúng tôi đã gặp Đấng Messia."

Ga 1,41

Chúa Nhật Thứ 3 Thường Niên B


Tải Về

"JeCome after me, and I will make you fishers of men."

Mk 1:17

"Hãy theo Ta, Ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những kẻ chài lưới người."

Mc 1,17

Chúa Nhật Thứ 4 Thường Niên B


Tải Về

"He taught them as one having authority and not as the scribes."

Mk 1:22

"Người giảng dạy người ta như Đấng có uy quyền, chứ không như các luật sĩ."

Mc 1,22

Chúa Nhật Thứ 5 Thường Niên B


Tải Về

"He cured many who were sick with various diseases."

Mc 1:34

"Người chữa nhiều người đau ốm những chứng bệnh khác nhau."

Mk 1,34

Chúa Nhật Thứ 6 Thường Niên B


Tải Về

"Amen, I say to you, until heaven and earth pass away, not the smallest letter or the smallest part of a letter will pass from the law, until all things have taken place."

Mt 5:18

"Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Vì, Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành."

Mt 5,18

Chúa Nhật Thứ 7 Thường Niên B


Tải Về

"You have heard that it was said, You shall love your neighbor and hate your enemy. But I say to you, love your enemies and pray for those who persecute you, that you may be children of your heavenly Father."

Mt 5:43-44

"Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời."

Mt 5,43-44

Chúa Nhật Thứ 8 Thường Niên B


Tải Về

"Jesus said to his disciples: “No one can serve two masters. He will either hate one and love the other, or be devoted to one and despise the other. You cannot serve God and mammon."

Mt 6:24-27

"Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi Tiền Của được."

Mt 6,24-27

Chúa Nhật Thứ 9 Thường Niên B


Tải Về

"Everyone who listens to these words of mine and acts on them will be like a wise man who built his house on rock."

Lk 16:10

"Ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì giống như người khôn ngoan đã xây nhà mình trên đá."

LMt 7,24

Chúa Nhật Thứ 1 Mùa Chay B


Tải Về

"Repent, and believe in the gospel."

Mk 1:15

"Hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng."

Mc 1,15

Chúa Nhật Thứ 2 Mùa Chay B


Tải Về

"This is my beloved Son. Listen to him."

Mk 9:7

"Đây là Con Ta rất yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người."

Mc 9,7

Chúa Nhật Thứ 3 Mùa Chay B


Tải Về

"Zeal for your house will consume me."

Jn 2:17

"Sự nhiệt thành vì nhà Chúa sẽ thiêu đốt tôi."

Ga 2,17

Chúa Nhật Thứ 4 Mùa Chay B


Tải Về

"God so loved the world that he gave his only Son."

Jn 3:16

"Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một mình."

Ga 3,16

Chúa Nhật Thứ 5 Mùa Chay B


Tải Về

"Whoever serves me must follow me, and where I am, there also will my servant be."

Jn 12:26

"Ai phụng sự Ta, hãy theo Ta, và Ta ở đâu, thì kẻ phụng sự Ta cũng sẽ ở đó."

Ga 12,26

Lễ Lá B


Tải Về

"Hosanna to the Son of David; blessed is the he who comes in the name of the Lord; hosanna in the highest."

Mt 21:9

"Hoan hô con vua Đavit! Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến. Hoan hô trên các tầng trời."

Mt 21,9

Lễ Phục Sinh B


Tải Về

"He had to rise from the dead."

Jn 20:9

"Người phải sống lại từ cõi chết."

Ga 20,9

Chúa Nhật Thứ 2 Mùa Phục Sinh B


Tải Về

"Blessed are those who have not seen and have believed."

Jn 20:29

"Phúc cho những ai đã không thấy mà tin."

Ga 20,29

Chúa Nhật Thứ 3 Mùa Phục Sinh B


Tải Về

"Christ would suffer and rise from the dead on the third day."

Lk 24:46

"Đấng Kitô sẽ phải chịu thương khó, và ngày thứ ba Người sẽ từ cõi chết sống lại."

Lc 24,46

Chúa Nhật Thứ 4 Mùa Phục Sinh B


Tải Về

“I am the good shepherd, and I know mine and mine know me."

Jn 10:14

"Ta là mục tử tốt lành, Ta biết các chiên Ta, và các chiên Ta biết Ta."

Ga 10,14

Chúa Nhật Thứ 5 Mùa Phục Sinh B


Tải Về

“I am the vine, you are the branches."

Jn 15:5

"Thầy là cây nho, các con là nhành."

Ga 15,5

Chúa Nhật Thứ 6 Mùa Phục Sinh B


Tải Về

"Love one another as I love you."

Jn 15:12

"Các con hãy yêu mến nhau, như Thầy đã yêu mến các con."

Ga 15,12

Lễ Thăng Thiên B


Tải Về

"Go and make disciples of all nations."

Mt 28:19

"Các con hãy đi giảng dạy muôn dân."

Mt 28,19

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống B


Tải Về

"As the Father has sent me, so I send you."

Jn 20:21

"Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con."

Ga 20,21

Lễ Chúa Ba Ngôi B


Tải Về

"Go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit."

Mt 28:19

"Các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần."

Mt 28,19

Chúa Nhật Thứ 10 Thường Niên B


Tải Về

"Chưa cập nhật."

Chúa Nhật Thứ 11 Thường Niên B


Tải Về

"Chưa cập nhật."

Chúa Nhật Thứ 12 Thường Niên B


Tải Về

"Chưa cập nhật."

Chúa Nhật Thứ 13 Thường Niên B


Tải Về

"Chưa cập nhật."

Chúa Nhật Thứ 14 Thường Niên B


Tải Về

"I give praise to you, Father, for you have revealed them to little ones."

Mt 11:25

"Con xưng tụng Cha vì Cha đã mạc khải cho những kẻ bé mọn."

Mt 11,25

Chúa Nhật Thứ 15 Thường Niên B


Tải Về

"Blessed are your eyes, because they see, and your ears, because they hear."

Mt 13:16

"Phúc cho mắt các con vì được thấy; và phúc cho tai các con vì được nghe."

Mt 13,16

Chúa Nhật Thứ 16 Thường Niên B


Tải Về

"The righteous will shine like the sun in the kingdom of their Father."

Mt 13:43

"Kẻ lành sẽ sáng chói như mặt trời trong Nước của Cha mình."

Mt 13,43

Chúa Nhật Thứ 17 Thường Niên B


Tải Về

"The angels will go out and separate the wicked from the righteous."

Mt 13:49

"Các thiên thần sẽ đến mà tách biệt kẻ dữ ra khỏi người lành."

Mt 13,49

Chúa Nhật Thứ 18 Thường Niên B


Tải Về

"Give them some food yourselves."

Mt 14:11

"Các con hãy cho họ ăn."

Mt 14,11

Chúa Nhật Thứ 19 Thường Niên B


Tải Về

"Take courage, it is I; do not be afraid!"

Mt 14:27

"Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!"

Mt 14,27

Chúa Nhật Thứ 20 Thường Niên B


Tải Về

"O woman, great is your faith! Let it be done for you as you wish!"

Mt 15:18

"Này bà, bà có lòng mạnh tin. Bà muốn sao thì được vậy!"

Mt 15,18

Chúa Nhật Thứ 21 Thường Niên B


Tải Về

"You have the words of eternal life."

Jn 6:68

"Thầy mới c‚ những lời ban sự sống ₫ời ₫ời.."

Ga 6,68

Chúa Nhật Thứ 22 Thường Niên B


Tải Về

"This people honors me with their lips, but their hearts are far from me."

Mk 7:6

"Dân này kính ta ngoài môi miệng, nhưng lòng chúng ở xa ta."

Mc 7,6

Chúa Nhật Thứ 23 Thường Niên B


Tải Về

"He has done all things well. He makes the deaf hear and the mute speak."

Mk 7:37

"Người làm mọi sự tốt đẹp. Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được."

Mc 7,37

Chúa Nhật Thứ 24 Thường Niên B


Tải Về

"Faith of itself, if it does not have works, is dead."

Jas 2:17

"Đức tin không có việc làm là đức tin chết."

Gc 2,17

Chúa Nhật Thứ 25 Thường Niên B


Tải Về

"Where jealousy and selfish ambition exist, there is disorder and every foul practice."

Jas 3:16

"Ở đâu có ganh tị và cãi vã, ở đó hỗn độn và đủ thứ tệ đoan."

Gc 3,16

Chúa Nhật Thứ 26 Thường Niên B


Tải Về

"Anyone who gives you a cup of water to drink because you belong to Christ, will surely not lose his reward."

Mk 9:41

"Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đấng Kitô, thì người đó sẽ không mất phần thưởng đâu."

Mc 9,41

Chúa Nhật Thứ 27 Thường Niên B


Tải Về

"Whoever does not accept the kingdom of God like a child will not enter it."

Mk 10:15

"Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em, thì sẽ chắng được vào."

Mc 10,15

Chúa Nhật Thứ 28 Thường Niên B


Tải Về

"For human beings it is impossible, but all things are possible for God."

Mk 10:27

"Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được."

Mc 10,27

Chúa Nhật Thứ 29 Thường Niên B


Tải Về

"The Son of Man did not come to be served but to serve and to give his life as a ransom for many."

Mk 10:45

"Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người."

Mc 10,45

Chúa Nhật Thứ 30 Thường Niên B


Tải Về

"Go your way; your faith has saved you."

Mk 10:52

"Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh."

Mc 10,52

Chúa Nhật Thứ 31 Thường Niên B


Tải Về

"You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength, and shall love your neighbor as yourself."

Mk 10:29-31

"Ngươi phải yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực ngươi, và yêu người thân cận như chính mình."

Mc 10,29-31

Chúa Nhật Thứ 32 Thường Niên B


Tải Về

"Jesus Christ will appear a second time, not to take away sin but to bring salvation to those who eagerly await him."

Heb 9:28

"Đức Giêsu Kitô sẽ xuất hiện lần thứ hai, những lần này không phải để xóa bỏ tội lỗi, mà để cứu độ những ai trông đợi Người."

Dt 9,28

Chúa Nhật Thứ 33 Thường Niên B


Tải Về

"Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away."

Mk 13:31

"Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu."

Mc 13,31

Lễ Chúa Kitô Vua B


Tải Về

"Come, you who are blessed by my Father. Inherit the kingdom."

Mt 25:34

"Hỡi những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy lãnh lấy phần gia nghiệp là Nước Trời."

Mt 25,34

Hạnh Các Thánh


Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home2/cat1347/public_html/TTT2/modules/mod_ju_menuaccordion/mod_ju_menuaccordion.php on line 19