Tuesday, 20 February 2018

 

A+ R A-

Xin Lưu Ý

Những tài liệu này thuộc quyền sở hữu của Trường Thánh Tôma Thiện. Khi sử dụng, quý vị đồng ý chỉ sử dụng trong việc giáo dục, không sử dụng cho việc kinh doanh dưới bất cứ hình thức nào. Quý vị cũng đồng ý sẽ không sao chép, thay đổi nội dung hoặc phân phối nếu chưa có sự chấp thuận của trường.

Nếu quý vị thấy tài liệu này hữu ích trong công việc giáo dục các em, xin giúp chúng tôi trang trải chi phí cho việc biên soạn để chúng tôi có thể tiếp tục cung cấp các tài liệu miễn phí trong tương lai. Xin chân thành cảm ơn quý vị.

Năm C

Kính mời quý vị cùng học hỏi Kinh Thánh:

Chúa Nhật Thứ 1 Mùa Vọng C


Tải Về

"TStand erect and raise your heads because your redemption is at hand."

Lk 21:28

"Anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc."

Lc 21,28

Chúa Nhật Thứ 2 Mùa Vọng C


Tải Về

A voice of one crying out in the desert “Prepare the way of the Lord, make straight his paths.”

Lk 3:4

Có tiếng người hô trong hoang địa: “Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.”

Lc 3,4

Chúa Nhật Thứ 3 Mùa Vọng C


Tải Về

"Rejoice in the Lord always. Rejoice! Your kindness should be known to all. The Lord is near."

Phil 4:4-5

"Anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Vui lên anh em. Sao cho mọi người thấy anh em sống hiền hòa rộng rãi, Chúa đã gần đến."

Pl 4,4-5

Chúa Nhật Thứ 4 Mùa Vọng C


Tải Về

"Elizabeth said to Mary: ‘Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb.'"

Lk 1:42

"Bà Ê-li-sa-bét nói với Đức Maria: ‘Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc.'"

Lc 1,42

Lễ Hiển Linh C


Tải Về

"The magi saw the child with Mary his mother. They prostrated themselves and did him homage. Then they opened their treasures and offered him gifts of gold, frankincense, and myrrh."

Mt 2:11

"Các nhà chiêm tinh thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Ma-ri-a, liền sấp mình thờ lạy Người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến."

Mt 2:11

Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa C


Tải Về

A voice came from heaven, ‘You are my beloved Son; with you I am well pleased.’"

Lk 3:22

"Có tiếng từ trời phán rằng: Con là Con của Cha; ngày hôm nay, Cha đã sinh ra Con."

Lc 3,22

Chúa Nhật Thứ 2 Thường Niên C


Tải Về

"There are different kinds of spiritual gifts but the same Spirit; there are different forms of service but the same Lord."

1 Cor 12:4

"Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một Thần Khí. Có nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa."

1 Cr 12,4

Chúa Nhật Thứ 3 Thường Niên C


Tải Về

"The Spirit of the Lord is upon me, because he has anointed me to bring glad tidings to the poor."

Lk 4:18

"Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn."

Lc 4,18

Chúa Nhật Thứ 4 Thường Niên C


Tải Về

Jesus said: “Amen, I say to you, no prophet is accepted in his own native place."

Lk 4:24

Chúa Giêsu nói: “Tôi bảo thật các ông: không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình."

Lc 4,24

Chúa Nhật Thứ 5 Thường Niên C


Tải Về

Simon said in reply: “Master, we have worked hard all night and have caught nothing, but at your command I will lower the nets."

Lk 5:5

Ông Si-môn đáp: “Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới."

Lc 5,5

Chúa Nhật Thứ 6 Thường Niên C


Tải Về

Chưa cập nhật

Chúa Nhật Thứ 7 Thường Niên C


Tải Về

Chưa cập nhật

Chúa Nhật Thứ 8 Thường Niên C


Tải Về

Chưa cập nhật

Chúa Nhật Thứ 9 Thường Niên C


Tải Về

Chưa cập nhật

Chúa Nhật Thứ 1 Mùa Chay C


Tải Về

Jesus said to the devil: “It is written: You shall worship the Lord, your God, and him alone shall you serve."

Lk 4:8

"Đức Giêsu nói với tên quỷ rằng: “Đã có lời chép rằng: Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi."

Lc 4,8

Chúa Nhật Thứ 2 Mùa Chay C


Tải Về

The cloud came a voice that said, “This is my chosen Son; listen to him."

Lk 9:35

Từ đám mây có tiếng phán rằng: “Đây là Con Ta, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người!”

Lc 9,35

Chúa Nhật Thứ 3 Mùa Chay C


Tải Về

"For three years now I have come in search of fruit on this fig tree but have found none. So cut it down. Why should it exhaust the soil?"

Lk 13:7

"Anh coi, đã ba năm nay tôi ra cây vả này tìm trái, mà không thấy. Vậy anh chặt nó đi, để làm gì cho hại đất?"

Lc 13,17

Chúa Nhật Thứ 4 Mùa Chay C


Tải Về

"Father, I have sinned against heaven and against you. I no longer deserve to be called your son; treat me as you would treat one of your hired workers."

Lk 15:18-19

"Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người làm công cho cha vậy."

Lc 15,18-19

Chúa Nhật Thứ 5 Mùa Chay C


Tải Về

"Jesus said: “Let the one among you who is without sin be the first to throw a stone."

Jn 8:7

"Chúa Giêsu nói: “Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi."

Ga 8,7

Lễ Lá C


Tải Về

"Jesus said, “Father, forgive them, they know not what they do."

Lk 23:34

"Đức Giêsu cầu nguyện rằng: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm."

Lc 23,34

Lễ Phục Sinh C


Tải Về

"Seek what is above, where Christ is seated at the right hand of God. Think of what is above, not of what is on earth."

Col 3:1-2

"Hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa. Hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới."

Cl 3,1-2

Chúa Nhật Thứ 2 Mùa Phục Sinh C


Tải Về

"Receive the Holy Spirit. Whose sins you forgive are forgiven them, and whose sins you retain are retained."

Jn 20:22-23

"Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ."

Ga 20,22-23

Chúa Nhật Thứ 3 Mùa Phục Sinh C


Tải Về

Jesus said to Simon Peter, “Simon, son of John, do you love me more than these?"

Jn 21:15

Đức Giêsu hỏi ông Si-môn Phê-rô: “Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có mến Thầy hơn các anh em này không?"

Ga 21,15

Chúa Nhật Thứ 4 Mùa Phục Sinh C


Tải Về

Jesus said: “My sheep hear my voice; I know them, and they follow me."

Jn 10:27

Chúa Giêsu nói: “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi."

Ga 10,27

Chúa Nhật Thứ 5 Mùa Phục Sinh C


Tải Về

"This is how all will know that you are my disciples, if you have love for one another."

Jn 13:35

"Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau."

Ga 13:35

Chúa Nhật Thứ 6 Mùa Phục Sinh C


Tải Về

"Jesus said: “Whoever loves me will keep my word, and my Father will love him, and we will come to him and make our dwelling with him."

Jn 14:23

"Chúa Giêsu phán: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy."

Ga 14,23

Lễ Thăng Thiên C


Tải Về

Jesus said: “When the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses."

Acts 1:8

Chúa Giêsu phán: “Khi Chúa Thánh Thần ngự xuống trên anh em. Bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy."

Cv 1,8

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống C


Tải Về

"There are different kinds of spiritual gifts but the same Spirit; there are different forms of service but the same Lord."

1 Cor 12:4-5

"Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một Thần Khí. Có nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa."

1 Cr 12,4-5

Lễ Chúa Ba Ngôi C


Tải Về

Jesus said: “I have much more to tell you, but you cannot bear it now. But when the Spirit of truth comes, he will guide you to all truth."

Jn 16:12-13

Chúa Giêsu nói: “Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi. Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn."

Jn 16,12-13

Chúa Nhật Thứ 10 Thường Niên C


Tải Về

When the Lord saw the widow, he was moved with pity for her and said to her, “Do not weep."

Lk 17:13

Trông thấy bà góa, Chúa Giêsu chạnh lòng thương và nói với bà: “Bà đừng khóc nữa!"

Lc 17,13

Chúa Nhật Thứ 11 Thường Niên C


Tải Về

Jesus said to the woman, “Your faith has saved you; go in peace."

Lk 7:50

Đức Giêsu nói với người phụ nữ: ”Lòng tin của con đã cứu con. Con hãy đi bình an."

Lc 7,50

Chúa Nhật Thứ 12 Thường Niên C


Tải Về

Jesus said, “The Son of Man must suffer greatly and be rejected by the elders, the chief priests, and the scribes, and be killed and on the third day be raised."

Lk 9:22

Chúa Giêsu nói: “Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy."

Lc 9,22

Chúa Nhật Thứ 13 Thường Niên C


Tải Về

Chưa cập nhật

Chúa Nhật Thứ 14 Thường Niên C


Tải Về

Chưa cập nhật

Chúa Nhật Thứ 15 Thường Niên C


Tải Về

Chưa cập nhật

Chúa Nhật Thứ 16 Thường Niên C


Tải Về

Chưa cập nhật

Chúa Nhật Thứ 17 Thường Niên C


Tải Về

Chưa cập nhật

Chúa Nhật Thứ 18 Thường Niên C


Tải Về

Chưa cập nhật

Chúa Nhật Thứ 19 Thường Niên C


Tải Về

Chưa cập nhật

Chúa Nhật Thứ 20 Thường Niên C


Tải Về

Chưa cập nhật

Chúa Nhật Thứ 21 Thường Niên C


Tải Về

Chưa cập nhật

Chúa Nhật Thứ 22 Thường Niên C


Tải Về

Jesus said, “For everyone who exalts himself will be humbled, but the one who humbles himself will be exalted."

Lk 14:11

Chúa Giêsu nói: “Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên."

Lc 14,11

Chúa Nhật Thứ 23 Thường Niên C


Tải Về

Jesus said: “Anyone of you who does not renounce all his possessions cannot be my disciple."

Lk 14:33

Chúa Giêsu nói: “Ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được."

Lc 14,33

Chúa Nhật Thứ 24 Thường Niên C


Tải Về

"Father, I have sinned against heaven and against you; I no longer deserve to be called your son."

Lk 15:21

"Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa."

Lc 15,21

Chúa Nhật Thứ 25 Thường Niên C


Tải Về

"The person who is trustworthy in very small matters is also trustworthy in great ones; and the person who is dishonest in very small matters is also dishonest in great ones."

Lk 16:10

"Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai bất lương trong việc nhỏ, thì cũng bất lương trong việc lớn."

Lc 16:10

Chúa Nhật Thứ 26 Thường Niên C


Tải Về

"My child, remember that you received what was good during your lifetime while Lazarus likewise received what was bad; but now he is comforted here, whereas you are tormented."

Lk 16:25

"Con ơi, hãy nhớ lại: suốt đời con, con đã nhận phần phước của con rồi; còn La-da-rô suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ, La-da-rô được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ."

Lc 16:25

Chúa Nhật Thứ 27 Thường Niên C


Tải Về

Jesus said: “If you have faith the size of a mustard seed, you would say to this mulberry tree, ‘Be uprooted and planted in the sea,’ and it would obey you."

Lk 16:25

Chúa Giêsu nói: “Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này: ‘Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc’, nó cũng sẽ vâng lời anh em."

Lc 16,25

Chúa Nhật Thứ 28 Thường Niên C


Tải Về

"And one of them, realizing he had been healed, returned, glorifying God in a loud voice; and he fell at the feet of Jesus and thanked him."

Lk 17:15

"Một người trong bọn, thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giêsu mà tạ ơn."

Lc 17:15

Chúa Nhật Thứ 29 Thường Niên C


Tải Về

"Will not God then secure the rights of his chosen ones who call out to him day and night?"

Lk 18:6

"Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao?"

Lc 18,6

Chúa Nhật Thứ 30 Thường Niên C


Tải Về

"For whoever exalts himself will be humbled, and the one who humbles himself will be exalted."

Lk 18:14

"Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên."

Lc 18,14

Chúa Nhật Thứ 31 Thường Niên C


Tải Về

"Today salvation has come to this house because this man too is a descendant of Abraham. For the Son of Man has come to seek and to save what was lost."

Lk 19:9-10

"Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Áp-ra-ham. Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất."

Lc 19,9-10

Chúa Nhật Thứ 32 Thường Niên C


Tải Về

"He is not God of the dead, but of the living, for to him all are alive."

Lk 20:38

"Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với Người, tất cả đều đang sống."

Lc 20,38

Chúa Nhật Thứ 33 Thường Niên C


Tải Về

"You will be hated by all because of my name, but not a hair on your head will be destroyed. By your perseverance you will secure your lives."

Lk 21:18-19

"Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu. Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình."

Lc 21,18-19

Lễ Chúa Kitô Vua C


Tải Về

"Amen, I say to you, today you will be with me in Paradise."

Lk 23:43

"Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng."

Lc 23,43

Hạnh Các Thánh


Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home2/cat1347/public_html/TTT2/modules/mod_ju_menuaccordion/mod_ju_menuaccordion.php on line 19